Begeleiding

BEGELEIDING

COACHING

Coaching is veel meer dan een uurtje schreeuwen (wat ik niet doe hoor) tijdens de training, motiveren en het onderste uit de kan halen is belangrijk maar luisteren naar jou en ook buiten de trainingen om advies kunnen geven of een klankbord zijn staat net zo hoog op mijn lijstje.

WEGEN / METEN / ADVIES

Wekelijks wegen van het gewicht en maandelijks meten van het vetpercentage gebruik ik om een goed beeld te krijgen van vorderingen of blokkades, het opschroeven van intensiteit of juist langere rustperiodes tussen de trainingen en aanpassen van de voeding moet dan snel weer helpen om de goede lijn vast te houden. Dagelijks op de weegschaal staan heeft geen enkele zin en meestal levert dat een hoop stress op dus gooi dat ding achter in de kast of container. Op de lange duur gaat het om hoe jij je voelt en niet wat een paar cijfers zeggen.

PRIJSLIJST

PT 1 PERSOON
€ 55,-/per uur
PT 3 PERSONEN
€ 20,-/per uur
GROEPEN (8 t/m 12 pers.)
€ 7,50/per uur
PT 2 PERSONEN
€ 27,50/per uur
SMALL GROUP (4 t/m 7 pers.)
€ 15,-/per uur

Alle trainingen zijn inclusief BTW.
Bij minimaal 8 trainingen voeding inbegrepen.

Voeding Schema 8 weken € 125,-
8 weken + 8 x 30 min evaluatie € 225,-

Virtuagym Online training schema’s + voedings programma
6 mnd € 25,-
12 mnd € 45,-

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect voor Personal Training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant, automatische incasso of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door RudyMann Training & Voeding, daarbij zullen de kosten die RudyMann Training & Voeding in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4 – Trainingsprogramma
Op Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. RudyMann Training & Voeding is niet aansprakelijk wanneer tijdens een personal training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
2. RudyMann Training & Voeding is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.
3. RudyMann Training & Voeding is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. RudyMann Training & Voeding is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
RudyMann Training & Voeding werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak. De trainingsafspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal RudyMann Training & Voeding de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende personal trainingsafspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij RudyMann Training & Voeding heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door RudyMann Training & Voeding Training te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen RudyMann Training & Voeding en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen RudyMann Training & Voeding en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van RudyMann Training & Voeding. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van RudyMann Training & Voeding om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.